Stt Họ và tên Bộ phận Điện thoại
1 TRẦN HUY ĐẶNG TPKD POST 0975.554.669
2 TRẦN CẢNH LÂM TPKD POST 0905.390.503-0987.776.618
3 NGUYỄN ĐỨC TÌNH TPKD POST 0973.866.338
4 NGUYỄN VŨ BỐN TPKD POST 0974.960.350
5 NGUYỄN VĂN HƯNG TPKD POST 0975.980.086
6 TRẦN TRUNG THIÊN TRÍ  PPKD PHÂN BÓN 0933.878.991